خدمات مشاوره فنی و مهندسی

در بسیاری از کارخانجات صنعتی با قطعاتی مواجه هستیم که طراحی و ساخت آنها با تکنولوژی قدیمی میباشد و یا کیفیت ساخت آنها پایین است. یکی از خدمات اریکو ارائه مشاوره تخصصی شامل طراحی مجدد، بهینه و بروز این قطعات و تجهیزات است که باعث افزایش عمر و عملکرد آنها میگردد.

تهیه مستندات فنی و مهندسی و ارائه گزارشات تخصصی به مشتریان یکی دیگر از خدمات فنی و مهندسی اریکو می‌باشد.