مفهوم خدمات

برای اریکو خدماتی که ارائه میدهد مفهومی بیش از تعمیر و نوسازی قطعات دارد

راهکارهای بروز

بیش از چهل سال است که با شما هستیم

بهینه‌سازی و نو‌آوری

بهینه سازی و طراحی مجدد قطعات مهندسی به منظور افزایش بهره‌وری تولید و افزایش طول عمر قطعات

ارزش افزوده و سفارشی سازی

انــطباق دقیق طـرح های مهندسی و تـولیدی با نیـاز‌ها و شـرایط خـاص هر یک از مشتریان

سرعت

ارائه خدمات به موقع و سریع به منظور جلوگیری از زیانهای ناشی از توقفات و هر نوع اختلال در خط تولید مشتریان

راهکارهای اقتصادی

خدماتی که منجر به کاهش توقفات، کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید خواهند شد