گیربکس

ساخت برخی از گیربکسهای خاص مطابق نمونه یا نقشه ارسالی مشتریان یکی دیگر از خدمات اریکو می‌باشد که با توجه به توانایی تولید برخی از گیربکسها، تعمیرات و بازسازی دیگر انواع گیربکسهای صنعتی از محصولات خدماتی اریکو محسوب می‌گردند.